​Vinstutdelningar och andra värdeöverföringar regleras i lag – besked från Tillväxtverket om nuvarande stödperiod

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2020 16:00 CET

Promemoria om ändringar i lagen om korttidsarbete

Nyheter   •   Nov 27, 2020 18:48 CET

Finansdepartementet har idag 27 november skickat ut en promemoria på remiss med förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete som innehåller ändringar i lagen om korttidsarbete. 

Ändringarna innebär bland annat att stödet för korttidsarbete förlängs med upp till sju månader, eller som längst till 30 juni 2021. Lagändringarna innehåller också förtydliganden kring vinstutdelning kopplat till korttidsstödet.

Lagändringen föreslås träda i kraft 15 februari 2021 men gälla retroaktivt från 1 december 2020. Sedan tidigare har regeringen tagit beslut om förordningsändringar som innebär en striktare hantering av stödet.

Tillväxtverket kommer nu att skyndsamt se över konsekvenserna av lagförslaget och förordningsändringarna och återkommer med mer information.

På regeringen.se kan du ta del av promemorian.

Finansdepartementet har idag 27 november skickat ut en promemoria på remiss med förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete som innehåller ändringar i lagen om korttidsarbete.

Läs vidare »

​Tillväxtverket beviljar 4 miljoner kronor för att sprida kunskap om entreprenörskap och innovation

Nyheter   •   Nov 26, 2020 09:46 CET

​Halverade intäkter för hotell och logiverksamhet

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2020 10:15 CET

​Svensk stål- och cementindustri i fokus för klimatomställning

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2020 11:37 CET

Tillväxtverket föreslår att stålindustrin i region Norrbotten och mineralindustrin i region Gotland ska omfattas av medlen från EU:s nya klimatfond, Fonden för en rättvis omställning. Pengarna ska investeras under kommande tio år och hjälpa de två regionerna att kraftigt minska sina koldioxidutsläpp fram till år 2030.

- Dessa två regioner och industrier står för landets största koldioxidutsläpp och en klimatomställning i dessa regioner kräver långsiktighet och stora investeringar, säger Patrik Sällström, stf avdelningschef Regioner på Tillväxtverket .

Fonden för en rättvis omställning ska koncentreras till de industrier och regioner med störst koldioxidutsläpp och tackla de socioekonomiska utmaningarna som följer av en omställning. Tillväxtverkets förslag är framtaget i samråd med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Arbetsförmedlingen.

Klimatsmart teknik

Pengarna ska användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik i föreslagna regioner, de utpekade industrierna och dess värdekedjor. Pengarna kan även användas till kompetensutveckling och omskolning av anställda som berörs av klimatomställningen. Fonden för en rättvis omställning kompletterar andra EU-program och nationella initiativ inom klimatområdet.

- Branscher och regioner som inte omfattas av fonden kan vara aktuella för investeringar och stöd i exempelvis de regionalfondsprogram som nu också tas fram, säger Patrik Sällström

Fonden för en rättvis omställning startar under 2021 och pågår fram till 2030. Totalt förväntas fonden omfatta investeringar på omkring 6 miljarder kronor inklusive nationell medfinansiering. Regeringen utsåg Tillväxtverket till förvaltande myndighet för fonden tidigare i år. 

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Läs vidare »

Ny guide till företag som vill bli mer cirkulära

Nyheter   •   Okt 27, 2020 08:55 CET

Många företag vill gå i mer hållbar riktning och få hela sin affär mer cirkulär. Det kan handla om att hyra ut istället för att sälja eller se slängda saker som nya resurser. Guiden Ta steget till cirkulär affärsutveckling ger konkreta råd om hur företag kan tänka i varje steg.

Besöksnäringens omställning stöttas genom ny finansiering

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2020 07:01 CEST

För att bidra till en hållbar omställning i spåren av coronapandemin har Tillväxtverket beslutat finansiera 34 projekt inom besöksnäringen som nu får drygt 67 miljoner kronor. Projekten omfattar nya stöd till företag i besöksnäringen, kompetenshöjande insatser, stärkt innovationsförmåga och utveckling av framtidens mötesbransch.

Pandemin har slagit hårt mot besöksnäringen och många företag har tappat merparten av sin omsättning till följd av ett kraftigt minskat resande och uteblivna möten och evenemang. Det finns ett stort behov av att ställa om och tänka nytt för att möta den förändrade efterfrågan. Företag inom besöksnäringen behöver hjälp med att ta fram nya produkter och tjänster för att möta nya behov, och för att möta nya målgrupper. Företagens behov av digitala lösningar ökar också genomgående.

Nu finansieras 34 projekt inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet som hanteras av Tillväxtverket. Drygt 67 miljoner fördelas med syfte att förbättra förutsättningarna för företag inom besöksnäringen att komma stärkta och långsiktigt hållbara ur pandemin.

- Vi behöver ge direkt stöd till företagen med fokus på att ta fram nya affärsmodeller eller nya produkter och tjänster. Det behövs också nya metoder och arbetssätt för att bättre kunna stödja företagen i besöksnäringen. De beviljade projekten är en bra mix av detta, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

En del av projekten som nu finansieras har fokus på att ta fram nya affärsmodeller, produkter och tjänster som ett direkt stöd till företag i besöksnäringen. Andra projekt tar fram verktyg och arbetssätt för att aktörer som arbetar med att stödja företagen ska kunna stötta på ett bättre sätt. Det kan vara regioner, destinationsbolag, kommuner och andra företagsfrämjande aktörer.

- Besöksnäringen har drabbats hårt av coronapandemins konsekvenser och det är bra att flera projekt nu får medel som möjliggör en hållbar omställning och utveckling av näringen. Svensk besöksnäring är och kommer även i framtiden att vara i världsklass, säger näringsminister Ibrahim Baylan.


Exempel på projekt som finansieras genom det nationella regionalfondsprogrammet:

Stödpaket till företag i Jämtlands län
Projektet ska ta fram erbjudanden om företagsstöd till företag som hade sund ekonomi och potential för tillväxt innan krisen och som bedöms kunna ställa om och stärka sin verksamhet efter coronapandemin.
Projektägare: Region Jämtland Härjedalen

Framtidens innovativa möten i Skåne
Projektet ska skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch där digitaliseringen driver på processen för moderna och inkluderande möten. Totalt medverkar drygt 60 mötesanläggningar i Skåne.
Projektägare: Tourism In Skåne AB

Hållbar turism i Västergötlands platåbergslandskap
Projektet ska ta fram kunskapsunderlag och genomföra kompetenshöjande insatser som underlättar för naturturismföretagen att bedriva en hållbar turism.
Projektägare: Grästorps kommun

En mer innovativ besöksnäring i norra Småland
Projektet ska höja näringslivets innovations- och förändringstakt. Ett fokuserat innovationssamarbete mellan region och kommuner behöver etableras för att attrahera, behålla och utveckla människor och företag på orten.
Projektägare: Smålands Turism AB/Region Jönköpings län

Affärsrådgivning för besöksnäringsföretag i Örebro och Västmanlands län
Almis affärsrådgivning anpassas mot besöksnäringen och ger företagen ett bollplank där frågor om förändringsbehov, målsättningar och omvärldsfrågor diskuteras. Detta ökar förmågan att driva ett hållbart, lönsamt och konkurrenskraftigt företag.
Projektägare: ALMI Företagspartner Mälardalen AB

Mer information
Annika Westerberg, programansvarig för nationella regionalfondsprogrammet på Tillväxtverket
Telefon: 08 - 681 96 48, e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

För att bidra till en hållbar omställning i spåren av coronapandemin har Tillväxtverket beslutat finansiera 34 projekt inom besöksnäringen som nu får drygt 67 miljoner kronor. Projekten omfattar nya stöd till företag i besöksnäringen, kompetenshöjande insatser, stärkt innovationsförmåga och utveckling av framtidens mötesbransch.

Läs vidare »

Fem framgångsfaktorer för service i alla delar av Sverige

Nyheter   •   Okt 15, 2020 15:32 CEST

Det verkar finnas en formel för framgångsrikt servicearbete. Det ser Tillväxtverket, som samlat kunskap ur pilotprojekt från Arvidsjaur till Önneköp. Publikationen "Med samverkan som nav" konstaterar att fem faktorer behövs och viktigast av dem är just samverkan.

Innovation stärker livsmedelskedjan

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2020 11:57 CEST

​Fortsatt minskning av gästnätter under augusti

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2020 09:31 CEST

Bilder & Videor 8 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • prxnesgss@aftibrllfbvaiaxtjfvewrrkgeetgb.szuefj
 • 08-6819191

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • prdjespss@gytieollcovagzxtdpvedvrkiwetwi.srreob
 • 08-6819191

Om Tillväxtverket

För företag och regioner

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Adress

 • Tillväxtverket
 • Västgötagatan 5
 • Box 4044 102 61 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida